Armour and Evasion, Taunt Duration (Pancerz i Uniki, Czas Trwania Prowokacji) 15% increased Evasion Rating and Armour 20% increased Taunt Duration ------------------------------------ zwiększenie wartości uników oraz pancerza o 15% wydłużenie czasu trwania Prowokacji o 20% Armour and Evasion, Taunt Duration (Pancerz i Uniki, Czas Trwania Prowokacji) 15% increased Evasion Rating and Armour 20% increased Taunt Duration ------------------------------------ zwiększenie wartości uników oraz pancerza o 15% wydłużenie czasu trwania Prowokacji o 20% Armour and Evasion, Fortify Effect (Pancerz i Uniki, Pokrzepienie) 15% increased Evasion Rating and Armour 5% increased effect of Fortify on You ------------------------------------ zwiększenie wartości uników oraz pancerza o 15% wzmocnienie efektu Pokrzepienia na tobie o 5% Armour and Evasion, Fortify Effect (Pancerz i Uniki, Pokrzepienie) 15% increased Evasion Rating and Armour 5% increased effect of Fortify on You ------------------------------------ zwiększenie wartości uników oraz pancerza o 15% wzmocnienie efektu Pokrzepienia na tobie o 5% Armour and Evasion, Aura Effect (Pancerz i Uniki, Aury) 15% increased Evasion Rating and Armour 5% increased effect of Non-Curse Auras you Cast -------------------------------------- zwiększenie wartości uników oraz pancerza o 15% zwiększenie efektu aur nie będących klątwami o 5% Armour and Evasion, Attack Speed (Pancerz i Uniki, Szybkość Ataku) 5% increased Attack Speed 15% increased Evasion Rating and Armour ------------------------------------ zwiększenie szybkosci ataku o 5% zwiększenie wartości uników oraz pancerza o 15% Fortitude (Hart) You have Fortify (Fortify grants 20% reduced Damage Taken from Hits) ----------------------------------------------- Jesteś pod wpływem Pokrzepienia (Pokrzepienie zmniejsza o 20% obrażenia otrzymywane z ataków) Unstoppable Hero (Niepowstrzymany) 10% increased Attack Speed while you have Fortify 8% increased Movement Speed while you have Fortify 10% increased effect of Fortify on You ----------------------------------------------------------- zwiekszenie szybkosci ataku o 10% gdy jesteś pod wpływem Pokrzepienia zwiększenie szybkosci poruszania się o 8% gdy jesteś pod wpływem Pokrzepienia wzmocnienie efektu Pokrzepienia na tobie o 10% Conqueror (Pogromca) 25% chance to Taunt on Hit 6% reduced Damage taken if you Killed a Taunted Enemy Recently (Recently refers to the past 4 seconds) ------------------------------------------------- 25% szansy na Prowokację przy trafieniu otrzymywane obrażenia zmniejszone o 6% jeżeli Ostatnio zabiłeś wroga bedącego pod wpływem Prowokacji (Ostatnio oznacza 4 sekundy) Worthy Foe (Godny Przeciwnik) Enemies you Taunt have a 20% increased chance to be Stunned Enemies you Taunt take 20% increased Damage ---------------------------------------------------------- Wrogowie których Sprowokujesz mają zwiększoną szansę na ogłuszenie o 20% Wrogowie których Sprowokujesz otrzymują obrażenia zwiększone o 20% Inspirational (Inspiracja) You and nearby Allies deal 35% increased Damage You and nearby Allies have 10% increased Movement Speed ------------------------------------------------------ Ty i pobliscy sojusznicy zadajecie obrażenia zwiększone o 35% Ty i pobliscy sojusznicy macie zwiększoną szybkość poruszania się o 10% First to Strike, Last to Fall (Pierwszy Uderza, Ostatni Upada) 40% increased Damage when not on Low Life 200% increased Armour and Evasion Rating when on Low Life Status Ailments are removed when you reach Low Life ----------------------------------------------------------- zwiększenie obrażeń o 40% gdy nie masz niskiego poziomu życia zwiększenie wartosci pancerza oraz uników o 200% gdy masz niski poziom życia Efekty wywołane przez żywioły są anulowane gdy osiągniesz niski poziom życia